JOBBAT FÖR OCH LYCKATS MED

Fler händer i jorden! Utgångspunkten är inte att berätta om rätt och fel utan istället få fler människor att sätta händerna i jorden på så vis kan vi få förståelse och en känsla för hur mat produceras. Med händerna i jorden kan vi också föra bra, jordnära samtal om de matval vi gör, varifrån maten kommer, vad som är i den, hur den har producerats, packats och transporterats. Jag läste följande ord i samband med skapandet av Renodlat och det har blivit min devis. We are often touched by what we touch.

Betydelsen av att synliggöra och sinnliggöra miljön verkar vara en förutsättning för vår förmåga att förändra och förändras i riktning mot ett hållbart sätt att leva. Varje lokalområde är i många avseende unikt och kunskap om platsen och dess situation är nödvändigt för att koppla samman det lokala med det globala. Hållbar utveckling är något som i slutändan handlar om faktisk omställning utifrån konkreta plaster, helt enkelt utifrån människors vardag i sina lokala boendeområden.

Renodlat skapar aktiviteter med syfte att producera lokal mat och få fler människor att sätta händerna i jorden. Många av aktiviteter bygger på deltagandet från privatpersoner i och omkring Gällivare.

Detta är några av projektresultaten:

-Kompetensutvecklat och haft över 50 kursdeltagare under projekttiden och över 700 kurstimmar.

-Skapat en rörelse vad gäller lokal mat och lyft upp frågan på agendan hos Gällivare kommun.

-Tagit fram en roadmap för lokal livsmedelsproduktion som nu implementeras i kommunala strategiska planerna.

-Fått kommunen att ändra de lokala föreskrifterna vad gäller hönshållning.

-Skapat ett andelshönseri.

-Tagit fram råd och instruktioner för småskalig äggproduktion.

-Dubblerat antalet odlingslotter i kommunen.

-Skapat ett nytt odlingsområde och hindrat nedskräpning och igenväxning på den platsen.

-Startat en ny förening.

-Skapat en kollektiv potatisodling och tagit upp över 1000 kg potatis så att alla andelsägarna (7 st) blev självförsörjande.

-Byggt upp en gemensamhetsodling på ett bostadsområde.

-Inspirerat till att fler projekt och aktiviteter startats utanför kommunen. Både av privata aktörer men också offentliga.

JOBBAT TILLSAMMANS MED

Länsstyrelsen i Norrbotten, LRF, Top Bostäder, Hyresgästföreningen, Matlaget i Gällivare AB, Gällivare Kommun, ABF, Capris Catering m.fl. Deltagare i projektet är aktiva odlare, andelsägare, kursdeltagare, elever, förskolebarn, pedagoger, medborgare och konsumenter.

Startskottet för Renodlat gick sommaren 2017 och målsättningen är att de olika aktiviteterna ska leva vidare, utvecklas och frodas genom olika människors engagemang även när Renodlat avrundas 2019.

STYRGRUPP SOM STÖTTADE OCH STÄRKTE

Jenny Bucht, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen
Teknikagronom och har i 15 år jobbat med Landsbygdsprogrammet och andra djur- och landsbygdsrelaterade frågor. Jobbar nu som samordnare för Norrbottens livsmedelsstrategi – nära mat. Har egen fårbesättning och sitter i styrelsen för Norrbottens fåravelsförening.

Håkan Stenmark, Företagsutvecklare och projektkoordinator på LRF Norrbotten
Lång erfarenhet av rådgivning och coachning till företag inom de gröna näringarna (livsmedelsproduktion- och förädling, energi, entreprenad, turism m.m.). I projektkoordinatorrollen ansvar för både riggning och genomförande av stora och små företags-/EU-projekt på regional nivå. Har bl.a. som projektledare, ansvarat för framtagandet av den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat för Norrbotten.

Elisabeth Landby, egen företagare, Gällivare
Egen företagare sedan 2006 och har sedan dess varit involverad i vitt skilda branscher som event, hotell, fastigheter mm.  Prisad som Norrbottens mest företagsamma människa.

DRIVITS AV

Projektet ägs av Cora Karlsson AB och har drivits av ägaren med samma namn. Cora kommer närmast från eventbranschen (Sole Event) där hon arbetat som eventplanerare och projektledare i stora, små, korta och långa projekt med både del- och helhetsansvar. Tidigare arbetade hon på Gällivare Kommun som avfallsplanerare och i informationsprojekt. Hon är också rustad med specifik kunskap inom miljö- och kvalitetsledning och allmän kunskap om allehanda djur då hon drivit Sveriges nordligaste djurpark med runt 25 olika arter djur och över ett hundratal individer. Utöver detta finns erfarenhet från uppstarten av företaget Miljömakarna, servicebranschen och som förskollärare.

FINANSIERAS AV

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Innehållet samt samtliga aktiviteter på denna webbsida ingår i projektet. Om någon del tillkommer som ligger utanför Renodlat kommer information angående detta att finnas i anslutning till denna del. Arbetsnamnet och namnet på projektet under ansökningsprocessen var OMG – Omställning Gällivare.

Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på, och kunskapen om, lokalproducerad mat. Målet är att skapa ett antal aktiviteter som ska inspirera och öka kunskapen om lokalproducerad mat, odling och självförsörjning, samt testa nya metoder för detta. Projektet ska också öka kunskapen om och testa metoder för att minska matsvinn samt kartlägga de gröna näringarna i området genom att skapa en grön tillväxtplan och ett branschråd för näringen.

De olika delarnas utveckling och löpande resultat ser du genom att läsa mer under varje aktivitet samt följa Renodlat på Facebook och Instagram. 

Stäng meny